25/8/09

Notícies del domini directe de la cambreria del monestir de Sant Pere de Besalú sobre immobles de Figueres en el tombant dels segles XV i XVI


Notícies del domini directe de la cambreria del monestir de Sant Pere de Besalú sobre immobles de Figueres en el tombant dels segles XV i XVI , Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, volum 28, Figueres 1995, pàgines 181-202.El monestir de Sant Pere de Besalú comptà amb diversos immobles en domini directe almenys des del segle XI. Tot i que el nombre de finques era molt menys important de les que tenia el monestir de Vilabertran encara era prou significatiu i moltes eren situades en indrets suburbans que en els segles següents serien edificats en les primeres expansions fora muralla. L’article intenta fer una aproximació a la Figueres de l’època a partir de les dades del capbreu. L’escriptura original que és incompleta no porta data i com diu el títol de l’article va se datat d’una manera aproximada en els darrers anys del segle XV i els primers del XVI. Aquest capbreu és resumit al final. Per últim cal afegir què amb posterioritat a la publicació d’aquest treball l’autor va poder determinar que la data de redacció fou l’any 1514

No hay comentarios:

Publicar un comentario