31/3/15

ALGUNES NOTÍCIES HISTÒRIQUES SOBRE ESPOLLA A L’EDAT MITJANA

Espolla. Torre de cal Marquès (http://www.catalunya.com/destinaciones/espolla-2-1-170643)
El document més reculat que esmenta Espolla és de l’any 982. Per aquesta escriptura sabem que el monestir de Sant Pere De Rodes tenia diverses propietats al lloc. De l’església parroquial de Sant Jaume tenim constància escrita a partir de l’any 1226, si bé és segur que existia de molt abans. La població formava part del comtat d’Empúries i els comtes en tenien la plena jurisdicció i a més eren titulars d’un molí documentat l’any 1341. Les primeres dades demogràfiques conegudes són de l’any 1353, data en la qual havia censades 149 persones adultes, uns tres-cents habitants escassos, si bé cal tenir en compte que la superfície del terme era molt més reduïda que l’actual, ja que Freixe, Baussitges i Esprac aleshores no en formaven part.

No era població emmurallada, per la qual cosa els seus habitants en cas de guerra havien d’emparar-se en les fortificacions de la vila veïna de Sant Climent-Sescebes. Aquest dret de refugiar-se comportava l’obligació per part dels espollencs de contribuir al manteniment d’aquestes defenses, la qual cosa va provocar desavinences entre les dues poblacions.    

Tot i que els comtes d’Empúries tenien jurisdicció plena sobre el lloc, tenim notícies de l’existència a Espolla d’una important família de la noblesa que tenia diverses possessions al terme. Eren els Taverner, nissaga de la qual ens han pervingut de moment poques i tardanes dades.  El primer esment conegut és epigràfic, es tracta de la làpida sepulcral d’Ermessenda Tavernera, morta l’any 1324. Aquesta peça es conserva a les oficines del paratge de l’Albera. Un altre membre d’aquest llinatge fou Arnau Taverner, del qual sabem que ja havia mort l’any 1339. Havia tingut el domini directe sobre algunes finques situades al terme de Figueres. Un altre Arnau Taverner, segurament fill de l’anterior es va vendre a Sibil·la, vídua del venerable Pere Esteve de Castelló, la seva casa o força d’Espolla, juntament amb un molí blader i de totes les terres que tenia al terme del poble. Atès l’elevat valor dels béns venuts el pagament es féu en diversos terminis, un dels quals efectuat l’any 1346 pujava a 21.000 sous melgoresos. Per un document molt posterior,  datat l’any 1519, sabem que el molí d’en Taverner estava situat al riu Orlina. La casa o força citada en el document era sens dubte la que actualment anomenem cal Marquès que conserva una torre amb finestres gòtiques.

Com moltes altres poblacions empordaneses, Espolla comptà amb un pòrtic comunal, o construcció destinada a fer les reunions de la universitat del lloc. Aquest edifici és documentat l’any 1519, però els seus orígens eren sens dubte medievals