30/4/14

NOTICIES SOBRE L'URBANISME MEDIEVAL D'ALBONS


Tot i la indubtable antiguitat del lloc d’Albons com ho demostren els documents del segle X i moltes de les parts conservades a l’església parroquial de Sant Cugat datades en les primeres dècades del segle XI, les primeres referències escrites que ens permeten conèixer detalls de l’aspecte que presentava la població són molt tardanes. Una escriptura de compra-venda d’una casa datada l’any 1325 fa servir l’expressió dins la vila per precisar-ne la ubicació la qual cosa demostra que ja hi havia un nucli urbà compacte, tot i que en aquell moments sembla que encara no estava fortificat, ja que no fa servir la fórmula dins els murs. L’immoble afrontava per dos costats amb altres dues cases, amb el carrer públic i amb el cementiri de l’església

Les següents referències que per ara disposem ja corresponen a l’any 1485. En aquesta data es féu un complet capbreu de totes les finques del municipi que reconeixien el domini directe a  Hug de Foixà, senyor del lloc. Aleshores la població ja havia estat fortificada en una primera fase i ampliat posteriorment amb un segon cinturó de muralles. El document esmenta diverses vegades els murs i els valls vells. No s’esmenten en cap moment els murs i els valls nous que sens dubte existien però que es possible que no formessin part de la zona  del domini directe de l’esmentat noble. Aquest antic recinte comptava almenys amb tres portals: el de l’Olivera, el de les Eres i el del Pou. Només s’esmenta una torre pel seu nom:  la del Callo, situada en el mur vell. En l’època en que es féu el capbreu part d’aquestes fortificacions ja eren velles i enrunades.
Pel que fa a la trama urbana el capbreu no diferencia amb prou feines els carrers per noms i per tant es fa difícil la seva identificació i disposició. Sabem que almenys hi havia dues places dins el repetit recinte dels murs vells una anomenada Vella i una altra anomenada de la Rosa. També s’esmenta la plaça comuna però és molt possible que sigui una de les dues que em esmentat anteriorment. També hi havia dins d’aquesta àrea una zona anomenada Vilanova que sens dubte correspon a un eixample baixmedieval. En aquest sector hi havia el carrer de la Mar que és l’únic que em trobat amb nom propi. A l’exterior del mur vell, i no sabem si dintre d’un altre recinte posterior hi havia l’anomenada la vila de Baix.
Fora del nucli urbà només hi ha constància en un sol document del lloc anomenat les Roques. No sabem si es tractava d’un lloc suburbà o bé d’un veïnat més allunyat del cap de municipi. Una altra al·lusió que podria ser interessant és la del lloc anomenat la Bastida situat dins el terme municipal i que pot fer referència a alguna fortificació. Per últim cal fer esment de la capella de Sant Grau i de les restes de l’olivar d’en Massanet, ambdós d’origen medieval.