26/3/13

ALGUNES REFERÈNCIES HISTÒRIQUES DE L’INDRET DE PORTBOU ABANS DE LA FORMACIÓ DE L’ACTUAL VILA

v

Esment a la vall de Port Bou en un document de l'any 1316


L’embrió de l’actual població de Portbou és la concessió d’autorització reial l’any 1802 a Melcior de Rocabruna, abat de Sant Pere de Besalú i de Sant Quirc de Colera per emprendre la colonització i poblament de la vall de Portbou. En un primer moment s’hi establiren molts pocs pobladors. L’any 1849 hi havia dotze cases i sis cabanes. L’embranzida definitiva va venir amb l’arribada del ferrocarril l’any 1878 i que suposà la construcció d’una estació internacional i una duana. Les noves infraestructures comportaren l’establiment a la vila de nombrosos empleats ferroviaris i duaners. Durant molts anys Portbou fou la segona població de l’Alt Empordà en nombre d’habitants.

Malgrat aquests orígens tan recents el nom de Portbou ja era conegut en l’edat mitjana i era aplicat a la vall on avui s’assenta el nucli urbà i a la cala que hi ha al davant. El primer esment que fins ara hem trobat és de l’any 1316 en què Albert Verdera, del poble de Sant Quirc de Colera reconeix tenir en domini directe pel monestir de l’esmentat lloc, del qual n’era home propi, diverses finques entre les quals hi havia les possessions que tenia “in vallem de Port Boum” per les quals pagava tasca i braçatge, dècimes i primícies.

Un altre document datat l’any 1336 publicat per Francesc Monsalvatge esmenta els noms d’uns veïns de lloc: "Garunda, filia Castilionis Toroni, condam, de Portibouis, parrochie Sancti Michaelis de Colera". És molt possible que l’indret es despoblés com a conseqüència de la crisi econòmica del segle XIV i que restés pràcticament deshabitat fins la repoblació ja esmentada de principis del segle XVIII.

Per la documentació posterior sabem que els pocs recursos que podia donar aquest àrid territori eren aprofitats. L’any 1588 l’abat de Besalú i Colera s’arrendà tot el territori de Portbou per 50 lliures anuals i un successor d’aquest eclesiàstic s’arrendà el 1687 el cobrament del delme del peix que es pescava a la cala.