10/2/18

ELS ANDREU. UNA NISSAGA DE PAGESOS CAPMANYENCA DELS SEGLES XIV I XVEscriptura en pergamí datada l’any 1406 per la qual Pere Salada, de Capmany, ven a Pere Andreu, del mateix lloc un casal amb un hort contigu situat en aquesta població, a la Vila d’Amunt, afrontant a ponent amb la ribera de Merdançà (Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, 110-303, T2-20)

Tradicionalment les famílies pageses catalanes han conservat des de la baixa edat mitjana les escriptures notarials que corroboraven els seus drets sobre les seves propietats i les seves rendes, deixaven constància dels compromisos contrets per mitjà de capitulacions, donaven fe del que els devien i del que havien pagat, expressaven la voluntat dels difunts continguda en els testaments... La major part d’aquesta documentació en mans particulars s’ha perdut o s’ha dispersat. En els excepcionals casos en que aquestes escriptures ens han pervingut és possible fer un seguiment més o menys detallat de la història familiar durant un determinat període de temps, en funció de nombre de documents preservats.

Recentment a ingressat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà un fons documental procedent del molí d’en Polit, de Vilanant del qual formaven part un conjunt de 23 pergamins datats entre els segles XIV i XVI, 11 d’aquestes escriptures estan relacionades amb la família Andreu de Capmany. Aquest fons arxivístic es pot consultar per Internet, a la pàgina de la Generalitat de Catalunya http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat, utilitzant en el cercador l’opció “Arxiu Comarcal Alt Empordà” i la paraula “Capmany”, acotant la recerca entre els anys 1300 i 1600 i finalment obrint obrint l’entrada que diu “ACAE110-303, Molí d’en Polit de Vilanant”. La lectura d’aquests documents i alguna dada escadussera procedent d’altres fonts d’informació ens han permès aproximar-nos  a  diversos aspectes de la vida d’aquests capmanyencs de finals de l’edat mitjana. 

Els Andreu eren una família pagesa que vivien al mas del mateix nom situat al veïnat de la Vila d’Amunt de Capmany que es trobava a l’entorn de la font de Dalt i estava unit del nucli principal o cellera, el que avui anomenem “el Fort”, per un camí sobre el qual es formà posteriorment el carrer Major. El domini útil del mas Andreu corresponia al cap de casa, però el domini directe pertanyia al monjo pieter (encarregat d’administrar les almoines) del monestir de Vilabertran, el qual percebia anualment els corresponents censos emfitèutics  per aquest mas i les seves terres consistents  en 30 sous, 14 mitgeres d’ordi 2 mitgeres de blat que s’havien de liquidar per la festa de Sant Miquel de setembre.

El primer membre d’aquesta nissaga que hem documentat és Guillem Andreu, el qual reconeix l’any 1331 a Guillem de Canadal, senyor del castell de Canadal (a l’actual terme de la Jonquera) que li havia de pagar anualment dècima (desena part de la producció agrària per terres situades en els llocs anomenats Pradells, puig Mitja, Quer Afumat i Mirgoler, a més de tributar carnalatge (imposició sobre el bestiar) pel seu mas.

L’any 1399 Pere Andreu va fer donació a Ponç Andreu, el seu germà de 50 lliures en concepte de legítima sobre l’herència paterna i materna. Aquest mateix Pere Andreu el trobem l’any 1401 entre els assistents a una reunió de la universitat (assemblea de caps de casa) de Capmany. Cinc anys més tard Pere Andreu compra a Pere Salada, de Capmany un casal amb un hort adjunt situat a la Vila d’Amunt de Capmany, a tocar la ribera de Merdançà pel preu de 20 sous melgoresos. L’any 1415, Pere Mata, de Capmany reconegué haver rebut de Pere Andreu 35 lliures melgoreses que eren part de les 50 acordades en els capítols matrimonials entre l’esmentat Pere Mata i Elisenda, filla de Pere Andreu.

El 1416, Ponç de Clusa, donzell i senyor de Capmany ven a Pere Andreu una terra situada en el lloc anomenat “es Torrent”, pel preu de 20 sous barcelonesos. L’any següent es signaren capítulacions matrimonials prèvies al casament de Caterina, filla de Pere Barart, de Cantallops i Ramon Andreu, fill de Pere Andreu, de Capmany, en les quals es fixà un dot matrimonial de 40 lliures barceloneses de tern.

Després d’un llarg parèntesi sense tenir notícies d’aquesta família, trobem citat l’any 1463  un personatge d’aquesta família del qual només hem pogut llegir el cognom, el qual comprà a  Joan Coma i a la seva esposa Elionora una terra de 20 vessanes situada a la parròquia de Sant Miquel de Solans (actual ermita de Santa Llúcia, de la Jonquera), en el lloc anomenat Estany. L’any 1471 un Bernat Andreu signa un rebut a Joan Amar, prevere d’Espolla relacionat amb un censal. La darrera notícia que trobem de membres d’aquesta família com a titulars del mas són de l’any 1497, data en la qual Dalmau Pont, monjo pieter del monestir de Santa Maria de Vilabertran oferí a Bernat Andreu una reducció de censos. Dels 30 sous que pagava anualment passar a pagar-ne 27 a canvi que l’emfiteuta es fes càrrec de reparar la casa del mas que aleshores estava molt malmesa.
A partir d’aquesta darrera notícia es perd el rastre de la família Andreu de Capmany i a mitjans del segle XVI el titular del mas ja no portava aquest cognom. El 10 d’octubre del 1545 Pere Prat, barber, oriünd del castell de Capmany i aleshores resident a la ciutat de Girona, fill del difunt Joan Prat, del mateix lloc,  es va vendre a Joan Riera de Capmany tota l’heretat anomenada de n’Andreu, de Capmany  amb totes les seves terres, honors i possessions. L’estat de conservació del pergamí no ens permet llegir el preu total de la transacció, però sabem que el pagament es féu en diversos terminis. L’any 1562 Bartomeu Prat, oriünd de la parròquia de Capmany i fill del difunt Joan Prat reconegué haver rebut de Martí Riera, fill del difunt Joan Riera de Capmany 6 ducats d’or, equivalents a 7 lliures i 4 sous de la compra-venda del mas Prat, abans mas Andreu, de Capmany. Aquest pagament s’efectuà disset anys després de produir-se el traspàs i el comprador i el venedor ja eren morts, els beneficis i obligacions d’aquesta operació els havien assumit els hereus respectius.

Antoni Egea


Article originalment publicat a la revista de la Festa Major de Capmany de l'any 2018