31/10/12

UN CONTRACTE PER FER REFORMES AL RENTADOR DE VILAMALLA DE L’ANY 1586

Aspecte actual de la font i el rentador de Vilamalla
Part superior de la font de Vilamalla amb el carreu amb una cara humana en relleu  amb un forat pel  pas de l'aigua tal i com s'acordà en el contracte signat entre els cònsols de Vilamalla i el mestre de cases Francesc Lacavalleria l'any 1586


UN CONTRACTE PER FER REFORMES AL RENTADOR DE VILAMALLA DE L’ANY 1586

El rentador públic de Vilamalla és un dels més interessants i ben conservats de la comarca. També és un dels quals coneixem dades històriques més reculades. Aquest rentador forma part d’un conjunt al qual pertanyen a més les estructures arquitectòniques de dues fonts.

 Una d’època medieval, avui inutilitzada, consistent en una petita construcció que fa aproximadament un metre escàs d’alçada per un i mig d’amplada per un de fondària, en la part avui visible. Interiorment té volta de canó, però només és visible l’arc exterior ja que la resta està aparedada. La coberta original ha desaparegut i ha estat substituïda per una capa d’arrebossat per impedir que les restes es degradin encara més. Aquesta petita estructura es esmentada en el document de l’any 1586 que passarem a transcriure tot seguit amb el nom de font Coberta.

L’altra font, que és la que actualment està en funcionament està situada a l’esquerre de la que acabem d’esmentar i ja dins el cobert que protegeix el safareig.  Té la forma d’un cilindre ogival fa uns tres metres d’alçada i està construïda  amb còdols arrodonits sense treballar. Una làpida de pedra de Figueres situada sobre l’aixeta ens informa que aquesta construcció va ser feta l’any 1627 essent cònsols de la universitat de la vila (l’equivalent als actuals alcaldes i consellers) Miquel Hospital i Joan Noguer. Sota aquesta inscripció hi ha una portella aparedada i coberta amb unes rajoles artístiques de construcció recent que s’afegiren en la darrera restauració. A la part superior hi ha aparedat un carreu amb un cap humà en relleu del quel ens ocuparem més endavant.

El rentador està situat a un nivell inferior que les fonts. És de petites dimensions i està construït amb pedra treballada. Una coberta de teules sostinguda per pilars fets amb  maons plans completen aquest interessant conjunt que presenta un aspecte molt agradable i cuidat.

Originalment aquest indret presentava un aspecte molt diferent. L’hem trobat citat per primer cop l’any 1586. En aquesta data Jaume Garriga, àlies Forques de Dal y Vicenç  Pagès aquell any cònsols de Vilamalla contractaren amb Francesc Lacavalleria, mestre de cases francès que en aquells moments estava de pas per la població la construcció d’unes parets per tancar el rentador públic. En aquestes parets s’hi havien de fer uns carreus foradats que permetessin el pas de l’aigua de la font al rentador i  d’aquí a l’horta de Dalt, la qual es regava amb l’aigua d’aquesta font. En el document de contractació s’esmenten els abeuradors que hi havia davant la font Coberta. Per a realitzar aquestes obres el mestre cases podia subcontractar altres paletes i manobres per a que l’ajudessin. El preu de l’obra havia de ser  de 19,5 ducats, equivalents a 23 lliures i 8 sous.

Actualment no queda cap resta d’aquestes estructures del segle XVI ja que la font i el rentador han patit des de llavors diverses reformes que han modificat completament el seu aspecte original. Només conservem un dels carreus foradats que s’esmenten en el document. Devia quedar inservible en la reforma de l’any 1627 i va ser reaprofitat  aleshores com a element ornamental de la nova font i aparedat a la part superior de la construcció on la veiem actualment.

Aquesta peça és de pedra de Figueres i presenta un cap humà en relleu de factura molt barroera. La figura està molt descentrada vers l’esquerre del carreu presenta un forat en el lloc de la boca per on discorria l’aigua de la font vers el rentador i vers l’horta veina tal i com s’estipula en el contracte entre els edils i el constructor

TEXT DEL CONTRACTE
De y sobre les coses devall scrites per y entre los honorables en Jaume Garriga, àlies Forques de Dal y Vicens Pagès lo present y corrent any cònsols del loch de Vilamalla de una part y Francesch Lacavalleria, mestre de cases francès aturat de present en dit lloch de Vilamalla de part altra són stats fets u fermats los capítols ab los pactes següents:

Primerament lo dit Francesc Lacavalleria ha de fer una paret en lo rentador en la Font de dit lloch de Vilamalla qui comensarà junt al cap de la paret del aberuador qui és davant la font Coberta de dit lloch y arribarà a un señal que hara de nou han posat a la vora del rech per hont va laigua de dita Font a les hortes de Dalt de dit lloch e dita paret ha de tenir tres Pal(m)s de gruxa e pujarà en alt lo que rahonablement será menester per dit rentador. En son lloch convenient posarà una pedra foradada per hont  laigua puga ben pasar y entrar desde la Font qui no és coberta dins dit rentador a coneguda de dits honorables cònsols.

Item així mateic lo dit Francesch ha de fer altra paret qui començarà al senyal a hont acabarà laltra paret desús especificada y acabarà al cap duna paret vella qui és a la banda o taparada del hort de la pubilla Magdalena Blanca y la qual ha de tenir quatre palms de gruxa e pujarà lo que rahonablement será menester a coneguda de dits honorables cònsols y en son lloch convenient aiximateix posarà una pedra foradada per hont laigua puga ben pasar y exir  de dit rentador.

Item dit Francesch ha de fer altre paret en dit rentador qui començarà a la banda del hort de dita pubilla Blanch allà a hont acabarà laltra paret més prop edificada e anirà a acabar a la paret del abeurador quie és davant dita Font coberta e prop de una canal qui és en la paret de dit abeurador, de maner que dita canal reste dins dit rentador la qual paret ha de tenir quatre palms de grux e pujarà lo que rahonablement será menester y en son lloch convenient a coneguda de dits honorables cònsols ha de haver una pedra foradada per hont les quals totes les dites  tres parets han de star assentades e començades en lloch e será ferma e bon fonament en llurs acabaments ço és a les parts més altes han de estar fetes y acabades ab molt bones pedres picades y ben posades a coneguda de dits honorables cònsols.

E més lo dit francesch ha de alçar una paret de dit abeurador a més prop de casa de Vicens Pagès, altre de dits cònsols dos palms ço és des de la font Coberta fins lo altre cap de dit abeurador de manera que stiga bé a coneguda de dits honorables senyors.

E més lo dit Francesch ha de fer una altra paret qui començarà a pendre peu al señal  harà de nou posat a la vora del rech per hont va laigua a les hortes de Dalt y estarà assentada de sobre del fonament qui ja és fet y acabarà dita paret  axí com diu dit fonament fins al cap del hort de Pere Noguera y pujarà en alt lo que rahonablement ha de menester a coneguda de dits honorables cònsols.

Item que lo dit Francesch ha de fer tota la dita obra a ses despeses y gastos ço és: Mestres, manobres e ferramentes que seran necessaris per fer dita obra, ab pacte empero que los dits honorables cònsols li hagen  aportar a peu de obra tota la pedra, cals y arena que será necessari per fer la dita obra.

Item que ab pacte que lo dit francesch haia de arrencar la pedra que será menester en fer dita obra en la pedrera a hont dits honorables cònsols li diran empero que dits cònsols  li hagen licencia del señor de qui será la pedrera e dits cònsols se obliguen a aportar la dita pedra a peu de obra, com dalt stà dit.

Item és ab pacte que si dit francesch tindrà mestres que treballen en dita obra, dits cònsols  li hagen de tenir tot compliment de pedres, calç y arena y si per ventura lo dit francesch para de treballar en dita obra (havent ja començat  de treballar) per falta de ninguna de aquestes coses, los dits cònsols li hagen a fer smena  del temps que per falta de no tenir pertret starà de treballar ell y la gent que tindrà per treballar en dita obra.

Item ab pacte que los dits cònsols prometen al dit Francesch Cavalleria de donar a pagar per rahó de dita obra desanou ducats y mig valents vintytres lliures y vuit sous de moneda barcelonesa pagadores en dos iguals pagues, ço és la primera paga en lo temps que dit Francesch haurà feta meitat de la feina de dita obra y laltra mitat quant aquesta será acabada de fer y rebuda per dits honorables cònsols y en cas de discordia que no fos ben acabada y rebedora conforme al thenor dels presents capítols prometen la una part a laltra y laltra a laltra destarne al que dos mestres indicaran experts en semblants coses eligidors  super a dapare.

Et ideo nos dicte partes aludantes apostantes et (en blanc).

Testes sunt Andreas Spital et Monserratus Jutge agricole loci de Vilamalla.

Actum in loco de Vilamalla secundo martii MDLXXXVI

(Arxiu Històric de Giron, Seció Notarial, Siurana, vol. 7, 5-5-1586)