31/12/13

ELS ORIGENS DE L’EDIFICI DE L’HOSPITAL DEL CARRER NOU DE fIGUERES SEGONS UN DOCUMENT DE L’ANY 1639


Enguany s’ha celebrat el setè centenari de la fundació de l’Hospital de Figueres. Per aquest motiu ha estat editat un llibre que recull la història de la institució des de la seva fundació fins els nostres dies. D’entre els documents originals que s’han utilitzat per escriure aquest volum del qual compartim autoria juntament amb Joel Colomer, Miquel Àngel Fumanal i Inés Padrosa, hem seleccionat un que descriu la construcció i el finançament del nou edifici construït a partir de l’any 1608 al carrer Nou per substituir el primitiu edifici del carrer de la Jonquera. L’escriptura en qüestió s’expressa amb els següents termes:


“Il·lustríssim y reverendíssim senyor,

Considerant los cònsols i consell de la present vila de Figueras lo perill i ocasió pròxima era de infeccionar tot est poble en temps de malaltias contagiosas, essent com és lo hospital dels pobres situat dins los murs de la present vila y en un dels carrer més públichs y de major concurs y estar ja dit hospital molt dirruhit y las instantias y cambras de aquell apretadas sens poder exelar per lo poch lloch lo siti de dit hospital de hont per la experiència se veya era més sepultura de pobres que no salut per lo que ab decret y autoritat del il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe don Francisco Árevalo de Çuaço de felice memoria, determinà dit consell de nou edificar lo hospital dels pobres fora dels murs de dita present vila y en lo carrer dit de Sant Baldiri, en lo qual vostra il·lustrissima ara de present se trobe visitant. Y considerant los grandíssims y accessius gastos se offeriran en la nova construtió de dit hospital, a petitió del syndic de la present vila fou suplicat que attès la universitat de dita present vila no podia suportar tans grans gastos y no tenir lo dit hospital renda, no sols per obrar, però ni que poder ser alimentats los pobres commodament si no és ab auxili particular de dita universitat aplica y consigna dit il·lustríssim senyor bisbe don Francisco Árevalo per la dita fàbrica de dit hospital als administradors de aquella per temps de deu anys la annua renda de la almoyna comuna del pa cuyt que quiscun any lo Divendres Sant y las festas de Pasqua se dona tant als richs com als pobres....  “


ADG, Visites Pastorals, vol. 81, full solt. És el fragment d’una carta que lliuraren en mà els administradors de l’Hospital al bisbe de Girona Gregorio Parcero durant la visita pastoral efectuada a Figueres l’any 1639