31/3/14

UNS CAPÍTOLS DE L’ANY 1691 PER INSTAL•LAR UN RELLOTGE AL CAMPANAR DE LLERS

UNS CAPÍTOLS DE L’ANY 1691 PER INSTAL·LAR UN RELLOTGE AL CAMPANAR DE LLERS


Afegeix la llegendaCampanar de Llers destruït per una explosió l'any 1939. En aquesta torre fou instal·lat el rellotge de ferro contractat l'any 1939
La universitat (reuió en assemblea de tots els caps de casa d’una población) de Llers va decidir encarregar la construcció i col·locació en el campanar del poble d’un rellotge que toqués les hores i els quarts. L’execució d’aquesta infraestructura fou confiada a Claudi Rosa, rellotger francès resident a Figueres el qual signà uns capítols o contracte amb els representants del municipi.

Les dues parts pactaren que  el rellotge seria de ferro de les fargues de Maçanet de Cabrenys. L’artesà es comprometé a fer el treball amb la major brevetat possible i donà tres anys de garantia durant els quals es faria càrrec gratuïtament de les possibles reparacions en el mecanisme del rellotge.

Abans de donar per enllestit  el treball, dos experts havien d’examinar el rellotge i en el cas que hi trobessin alguna pega o alguna part millorable, l’artesà es comprometia a fer sense càrrecs els retocs que es consideressin oportuns.

Els cònsols es comprometien a pagar al rellotger 25 dobles d’or, però no totes s’abonarien amb diners amb efectiu ja que s’estipulà que una part del treballs es pagaria amb dotze bótes de vi claret de la següent collita i es deduiria el preu de les bótes del preu final de fer el rellotge.


Les darreres clàusules pactades especifiquen que Claudi Rosa s’havia de fer càrrec de les despeses de pujar el rellotge al campanar i  també s’acordà que si la maquinària del rellotge pesava més de sis quintars els clients es comprometen a pagar una dobla d’or per cada quintar de més

APÈNDIX


CAPITULACIÓ PER FER LO RELLOTGE DE LLERS

De ÿ sobre la capitulació baix escrita per ÿ entre los honorables Gabriel Llobet, major de dies, Raphael Serra y Julià Cellera lo present ÿ corrent anÿ cònsols de la universitat del castell de Llers. Fent estas cosas de ÿ ab exprés poder ÿ facultat del consell de la universitat del dit castell de una part, ÿ Glaudis Rosa, francès, serraller de la vila de Figueras, part altra se ha feta ÿ firmada, pactada, llohada ÿ jurada la capitulació baix escrita ab los pactes baix escrits ÿ següents:
Primerament es pactat que dit Glaudis Rosa convè i promet a dits cònsols fer ÿ fabricar un rellotge de horas ÿ quarts de pes de sis quintars de ferro bo ÿ ben obrat haventli dits senyors cònsols de fer aportar a llurs gastos en la vila de Massanet de Cabrenÿs lo ferro que haurà de menester per la fàbrica del dit rellotge i bestraúrer lo cost de dit ferro en disminució de lo que se li ha de donar per fer dit rellotge.
Item que lo dit Glaudis Rosa convè ÿ promet a dits honorables cònsols fer ÿ fabricar dit rellotge de horas ÿ quarts ab la major brevedat possible de pes de sis quintars ÿ aquell posat a tot punt de tocar a gastos ÿ despesas suas . Ý en cas que per lo espaÿ de tres anys després de fabricat ÿ posat a tot punt dit rellotge se trenca res de ell eo se desbaratàs de tal manera que no tocàs ÿ no anàs com deu anar promet tornarlo adobar durant dit temps sens interés menos que dita universitat li dega fer la vida tot lo temps que estarà en dit castell per adobar dit rellotge.
Item és pactat entre ditas parts que quan dit rellotge sie fet sia reconegut per dos mestras o personas pràcticas ÿ si se troba tenir dit rellotge alguna falta lo dit Glaudis Rosa promet adobarla o tonar a fer lo que estarà mal fet.
Item los honorables cònsols convenan ÿ prometan donar ÿ pagar a dit Glaudis Rosa per la manifatura de dit rellotge vint ÿ sinch doblas de bon or ÿ pes o just valor en esta forma, ço és: lo die vint del corrent una dobla ÿ així bé en disminució de ditas vint ÿ sinch doblas li donaran dotze botas de vi claret del ques cullirà esta cullita més prop vinent y aquell pagarà al preu corrent que anirà quant se li entregarà ÿ juntament lo die se li entregarà dit vi li donaran ÿ pagaran dos doblas, tres doblas quant lo esperit del rellotge ÿ lo restant preu a compliment de ditas vint ÿ sinch doblas li doneran ÿ pagaran quant dit rellotge sie acabat.
Item és pactat que quant dit rellotge sie acabat se dega pesar ÿ si pesa més de dits sis quintars dits honorables cònsols prometan pagar per cada quintar que peserà més de dits sis quintars una dobla de or ÿ si pesarà mitg quintar més, mitja dobla; ÿ si serà cas que pese menos de dits sis quintars també se li relleverà al mateix respecte si ja no era que fos una roba més o menos que en eix cas no se haurà de refer cosa, la una part al altre.
Item és pactat que quant dit rellotge sie acabat que tot lo temps que dit Glaudis Rosa estarà en lo present castell per posar dit rellotge en lo campanar dits honorables cònsols prometen ferli la vida sens ningun interés. Lo dit empero Glaudis Rosa tinga que fer y portar aquell (rellotge) en dit campanar  a sos gastos (Arxiu Històric de Girona, Notarials, Llers, vol. 30, 22-7-1691)
  

No hay comentarios:

Publicar un comentario